A színházi nevelés lehetőséget biztosít a színművészet- iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására, a művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására, figyelembe véve a tanulók érdeklő-dését, életkori sajátosságait, előzetes színházi-dramatikus tapasztalatait.

A képzés lehetővé teszi a színművészet területén
minél változatosabb dramatikus tevékenységformákban való részvételt;
a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerését;
differenciált feladatokon keresztül a dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerését, azok széles körű alkalmazását, az alapvető színpadtechnikai eljárások
megismerését és a színjáték kulturális tradícióinak megismerését.
a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének bővítését;
a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének bővítését;
azt, hogy a tanulók az élet más területein elsajátított ismereteiket, készségeiket a színjátékban is alkalmazni tudják;
minél több élő és felvett színházi előadás - köztük társaik által készített produkciók - megtekintését;
a színházi-drámai formával való kísérletezést, továbbá a színjátéknak, mint művészi kommunikációs formának megtapasztalását,
azt, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, létrehozhassanak, illetve a létrejött előadást bemutathassák;
a közös alkotómunka örömteli együttlétét, az önkifejezést, az önértékelést annak érdekében, hogy a tanulók képessé váljanak saját eredményeik felismerésére, és azokat a színházi tanulmányaik során hasznosítani is tudják.

 A színművészeti képzés általános fejlesztési követelmények

A színművészet területén


1. Készítse fel a tanulókat

 • drámai szövegek értő - színészi szempontokat figyelembe vevő - olvasására,
 • különböző színészi technikák tudatos alkalmazására,színházi improvizációra,
 • karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel,
 • egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra,
 • különféle szerepek megformálására,
 • a rendezői instrukciók mentén végzett munkára,
 • a más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazására a szerepalkotás során,
 • színházi előadások elemzésére, értékelésére.

2. Ismertesse meg a tanulókkal

 • a színházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket,
 • a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását,
 • a legfontosabb történeti és/vagy kortárs színházi stílusokat,
 • a színházi műfajokat,
 • a szöveg- és előadáselemzés szempontjait,
 • a színészi játék alapvető iskoláit,
 • a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit,
 • a színház jelenkori közösségi, társadalmi szerepét,
 • napjaink színházi struktúráját.